Бородавко Оксана Олександрівна
Резюме викладача

Бородавко Оксана Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

 

Освіта:

 • 2003-2008 - Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «ХАІ», спеціальність «Психологія». Кваліфікація - «Психолог» (магістр). Диплом з відзнакою.
 • 2009-2013 - заочна аспірантура за спеціальністю 19.00.04 «Медична психологія» (Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України».
 • 2013 – захист кандидатської дисертації на тему «Психодіагностика та психологічні чинники формування довіри в системі взаємин «лікар – пацієнт»», спеціальність 19.00.04 «Медична психологія». Науковий керівник доктор психологічних наук, професор Шестопалова Л. Ф.

 

Сертифіковані програми навчання:

 

Наукові інтереси:

 • клінічна психологія;
 • пато- та нейропсихологічна діагностика;
 • психологічне консультування;
 • психологічні аспекти терапевтичного середовища медичного закладу;
 • психологія лікувального процесу.

 

Професійна активність:

 • психодіагностична та психокорекційна робота з хворими на різні неврологічні та психічні розлади (у відділі медичної психології Державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»).

 

Громадська активність:

 • дійсний член ГС «Національна психологічна асоціація».

Нагороди:

 • 07.2015 – лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України в номінації «за наукові досягнення».

Забезпечення дисциплін:

 • клінічна психологія;
 • основи неврозології та психіатрії;
 • основи психосоматики;
 • психологія та педагогіка вищої школи;
 • біологія;
 • основи гідробіології;
 • гуманітарна дисципліна за вибором.

Хобі:

рукоділля, йога, подорожування.

 

Основні публікації:

 1. Гапонов І.К. Гендерні та вікові особливості порушень особистості у хворих на розсіяний склероз / І.К.Гапонов, О. О. Бородавко // Український вісник психоневрології. –2010. – Т. 18, № 1 (62). – С. 10-14.
 2. 2. Шестопалова Л. Ф. Особливості терапевтичного альянсу за оцінками хворих на основні неврологічні та психічні розлади / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова, О. О. Бородавко // Український вісник психоневрології. – 2010. – Т. 18, вип. 3 (64). – С. 158.
 3. Шестопалова Л. Ф. Дослідження терапевтичного альянсу у лікарів, що працюють у медичному закладі психоневрологічного профілю / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова, О. О. Бородавко // Український вісник психоневрології. – 2010. – Т.18, № 3 (64). – С. 158.
 4. БородавкоО. О. Дослідження особливостей міжособистісних відносин з лікарем хворих на шизофренію в процесі лікування / О. О. Бородавко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». – 2011. – Вип. 46, № 959. – С. 14 – 16.
 5. Бородавко О. О. Дослідження психометричних характеристик методики оцінки довіри/недовіри в системі відносин «лікар – пацієнт» / О. О. Бородавко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». – 2011. – Вип. 48, № 985. – С. 111 – 114.
 6. Шестопалова Л. Ф. Роль установки у формуванні терапевтичного альянсу між лікарем і пацієнтом / Л. Ф. Шестопалова, О. О. Бородавко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». – 2011. – Вип. 47, № 981. – С. 238 – 242.
 7. Бородавко О.О. Дослідження психометричних характеристик методики діагностики міжособистісних відносин лікаря та пацієнта в процесі лікування / О.О. Бородавко // Український вісник психоневрології. – 2011. – Т. 19, вип. 4 (69). – С. 115 – 119.
 8. Бородавко О. О. Особливості репрезентації образу «Я» лікаря та пацієнта у хворих на шизофренію: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Внесок молодих спеціалістів у розвиток медичної науки і практики». – Харків, 2011. – С. 13.
 9. Шестопалова Л. Ф. Особливості терапевтичного альянсу у хворих на психічні та неврологічні розлади / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова, О. О. Бородавко // Українськийвісник психоневрології. – 2011. – Т. 19, вип. 2 (67). – С. 74 – 76.
 10. Бородавко О. О. Дослідження психометричних характеристик методики діагностики відносин лікаря та пацієнта в процесі лікування (з позиції медичних спеціалістів) / О. О. Бородавко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.C. Сковороди. Психологія. – 2012. – Вип. 43. Ч. 1. – С. 35 – 40.
 11. Бородавко О. О. Особливості формування довірчих взаємин з лікарем у хворих на неврологічні та психічні розлади / О. О. Бородавко // Медична психологія. – 2012. – Т. 7, № 2 (26). – С. 98 – 101.
 12. Бородавко О. О. Гендерні особливості формування рольових позицій хворих на неврологічні та психічні розлади в ході лікувального процесу / О. О. Бородавко // Український вісник психоневрології. – 2012. – Т. 20, вип. 3 (72). – С. 165.
 13. Бородавко О. О. Дослідження особливостей взаємин з лікарем у хворих з різним рівнем довіри до медичного спеціаліста: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 150-річчю курорту «Березівські мінеральні води» та 50-річчю кафедри психотерапії ХМАПО. – Т. 2. – Харків: Клінічний санаторій «Курорт «Березівські мінеральні води», 2012. – С. 43.
 14. 14. Шестопалова Л. Ф. Типологічні особливості рольових позицій лікарів в умовах сучасного лікувального процесу / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова, О. О. Бородавко // Український вісник психоневрології. – 2012. – Т. 20, вип. 2 (71). – С. 117 – 120.
 15. Шестопалова Л. Ф. Гендерні особливості порушень особистості та суб’єктивного сприйняття якості життя у хворих на розсіяний склероз / Л. Ф. Шестопалова, І. К. Гапонов, О. О. Бородавко // Медична психологія. – 2012. –№ 1. – С. 3 – 7.
 16. Бородавко О. О. Дослідження рольових позицій хворих на психічні розлади / О. О. Бородавко //Журнал психиатрии и медицинской психологи. – 2012. – № 3 (30). – С. 55 – 59.
 17. Шестопалова Л. Ф. Роль доверия в процес се формирования терапевтического альянса у пациентов с неврологическими и психическими заболеваниями / Л. Ф. Шестопалова, О. О. Бородавко // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы пограничной психической патологии (биопсихосоциальный подход)». – Курск: КГМУ, 2013. – С. 340 – 344.
 18. Шестопалова Л. Ф. Особенности нарушений когнитивных функций и эмоциональной сферы при гепатоцеребральной дегенерации/ Л.Ф. Шестопалова, И.К. Волошин-Гапонов, О.А. Бородавко // Психиатрия и психофармакотерапия им. П.Б. Ганнушкина. – 2013. – № 5. – С. 52 – 57.
 19. Шестопалова Л.Ф. Типологические особенности доверительных отношений между врачом и пациентом / Л. Ф. Шестопалова, О. А. Бородавко // Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Курск: КГМУ, 2013. – С. 264 – 269.
 20. Шестопалова Л.Ф. Роль терапевтичного альянсу в процесі формування комплайєнсу хворих на неврологічні та психічні розлади / Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, О.О. Бородавко // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2013. – Т. 11, Вип. 8, Ч. 2. – С. 550 – 556.
 21. 21. Шестопалова Л.Ф. Особенности системы отношений к психически больным людям у студенческой молодежи / Л.Ф. Шестопалова, В.Б. Никишина, О.О. Бородавко, Т.В. Недуруева // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2013. – Т. 11, Вип. 8, Ч. 2. – С. 556 – 561.
 22. 22. Шестопалова Л.Ф. Довіра до лікаря як чинник формування комплайєнсу хворих на неврологічні та психічні розлади / Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, О.О. Бородавко // Медицинская психология. – 2013. – Т. 8, № 4 (32). – С. 3 – 6.
 23. Бородавко О.О. Психологічні чинники формування довіри до лікаря у хворих на неврологічні та психічні розлади / О.О. Бородавко // Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків – 14 січня 2014 р.). – Харків, 2014. – С 260 – 261.
 24. Шестопалова Л.Ф. Клинико-психологические детерминанты субъективного восприятия качества жизни у больных гепатоцеребральной дистрофией / Л.Ф. Шестопалова, И.К. Волошин-Гапонов, О.А. Бородавко // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2014. – № 2. – С. 79–85.
 25. Шестопалова Л.Ф. Доверие в системе отношений врача и пациента и психологические факторы его формирования / Л.Ф. Шестопалова, О.А. Бородавко // Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В. М. Бехтерева. – 2014.– № 3. – С. 42–47.

26.Шестопалова Л.Ф.Уровневые и типологические особенности комплайенса больных с психическими и неврологическими расстройствами / Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, О.А. Бородавко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». – 2014. – Вип. 55, № 1110. – С. 130–135.

 1. Шестопалова Л. Ф. Умови і закономірності формування комплайєнсу хворих на неврологічні та психічні розлади (психологічний аналіз) / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова, О. О. Бородавко // Медицинская психология. – 2015. – Т. 10, № 1 (37). – С. 3–7.
 2. Шестопалова Л. Ф. Індивідуально-психологічні чинники формування комплайєнсу хворих на неврологічні та психічні розлади / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова, О. О. Бородавко // Актуальні питання сучасної психіатрії, наркології та неврології: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів (Харків – 7-9 жовтня 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 362–364.
 3. Шестопалова Л. Ф. Роль довіри до лікаря в процесі формування комплайєнсу хворих на психічні та неврологічні розлади / Л. Ф. Шестопалова, О. О. Бородавко // Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків – 23–24 жовтня 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 314–315.
 4. Шестопалова Л. Ф. Основні умови формування та функціонування комплайєнсу хворих на неврологічні та психічні розлади / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова, О. О. Бородавко // Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків – 23–24 жовтня 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 315–316.
 5. Шестопалова Л. Ф. Структурно-функциональная модель комплайенса пациентов / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова, О. О. Бородавко // Психология здоровья и болезни: клинико-психологический подход: Материалы V Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции с международным участие. − Курск: КГМУ, 2015. – С. 196–204.
 6. Шестопалова Л. Ф. Клініко-психологічні умови формування комплайєнсу хворих на неврологічні та психічні розлади / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова, О. О. Бородавко // Актуальні проблеми теорії та практики психологічної допомоги: Матеріали VII Харківських міжнародних психологічних читань, (Харків – 25–26 листопада 2015 р.) – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 79–82.
 7. Шестопалова Л.Ф. Нейропсихологічні особливості дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності / Л.Ф. Шестопалова, О.О. Бородавко, М.С. Гордієвич // Інноваційні методи діагностики і лікування психічних і соматичних розладів психогенного походження: мат. наук.-практ. конф. – Харків: «Курорт Березівські мінеральні води», 2014. – С. 163-164.
 8. Шестопалова Л. Ф. Особливості сімейного виховання дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова, О. О. Бородавко, Т.Л. Шейніна // Актуальні питання сучасної психіатрії, наркології та неврології: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів (Харків – 7–9 жовтня 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 365–367.
 9. Шестопалова Л. Ф. Особливості розвитку основних психічних функцій у дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова, О. О. Бородавко // Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків – 23–24 жовтня 2015 р.). Харків, 2015. – С. 79–80.
 10. Особливості психічного розвитку дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності / Л. Ф. Шестопалова, О. О. Бородавко, Н. В. Козявкіна, О. В. Козявкіна, М. С. Гордієвич // Український вісник психоневрології. – 2015. – Т. 23, вип. 4 (85). – С. 97 – 100.
 11. Умови подання порогових та підпорогових стимулів при тахістоскопічній демонстрації /І. В. Лінський, Л. Ф. Шестопалова, М. М. Денисенко, О. О. Бородавко // Український вісник психоневрології. – 2015. – Т. 23. – вип. 2 (83). – С. 113 – 114.
 12. Шестопалова Л.Ф.Довіра у взаєминах лікаря і пацієнта в сучасному лікувальному процесі / Л.Ф.Шестопалова, О.О.Бородавко // Фундаментальные и прикладне исследования в практиках ведучих научных школ. – 2016. – № 2(14); URL: fund-issled-intern.esrae.ru/17-295.
 13. Динаміка розвитку невербального інтелекту та мнестичних функцій у дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності в ході реабілітації за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації В.І. Козявкіна / Л.Ф. Шестопалова,В.А. Кожевнікова, О.О. Бородавко, М.С. Гордієвич // Психіатрія, неврологія та медична психологія. – 2016. – Т. 3, № 1 (5). – С. 91–95.
 14. Шестопалова Л. Ф. Дослідження особливостей постстресового реагування у військовослужбовців, які перебували у зоні АТО / Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, О.О. Бородавко // Материалы ІІ международной научно-практической конференции по психосоциальной реабилитации детей и подростков «Психосоциальная реабилитация пострадавших и перемещенных из зоны АТО на базе центра психосоциальной реабилитации детей и подростков «Фельдман Экопарк». – Харьков, 2016. – С. 67–69.
 15. Клініко-психологічні прояви постстресових розладів у цивільних осіб, тимчасово переміщених із зони АТО / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова, О. О.Бородавко, Ю. С. Бучок // Медична психологія. – 2016. – Т. 11, № 4(44). – С. 3–6.
 16. Клініко-психологічні особливості осіб із різними формами постстресових психічних порушень / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова, О. О.Бородавко, С. С. Кирилюк // Медична психологія. – 2017. – Т. 12, № 2(46). – С. 7–11.
 17. Шестопалова Л. Ф. Дослідження трансформації індивідуально-психологічних особливостей комбатантів, які перебували у зоні АТО // Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова, О. О.Бородавко // Український вісник психоневрології. – 2017. – Т.25, вип. 1 (90). – С. 162.
 18. Шестопалова Л. Ф. Індивідуально−психологічні особливості комбатантів із різними формами постстресових психічних розладів / Л. Ф. Шестопалова, В. А. Кожевнікова, О. О.Бородавко // Медична психологія. – 2018. – Т. 13, № 2. – С. 3–6.

 Монографії:

Шестопалова Л.Ф. Доверие в отношениях врача и пациента : монография / Л.Ф. Шестопалова, О.А. Бородавко. – Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 132 с.